Velkommen til den ekstraordinære generalforsamling

Onsdag d. 16. Nov. kl. 14.00

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 16. Nov. KL. 14.00

Herved indkalder bestyrelsen i Monsenso A/S, CVR-nr. 35 51 73 91, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes tirsdag d. 16. November 2021 kl. 14.00  på selskabets adresse Ny Carlsberg Vej 80, DK- 1799 København V.

Dagsorden

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved indsættelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter og ikke kan møde op, opfordres til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Fuldstændige forslag

Selskabets bestyrelse anser det for væsentligt, for at varetage selskabets interesser bedst muligt, at vedtægterne indeholder de nødvendige bemyndigelser til blandt andet at sikre, at selskabet til enhver tid har en optimal kapitalstruktur, at selskabet hurtigt og effektivt vil kunne skaffe yderligere kapital og likviditet til operationelle forhold samt for at kunne eksekvere på eventuelle investeringsmuligheder, som kan understøtte selskabets udvikling og vækst.

Bestyrelsen planlægger at gennemføre en kapitaludvidelse inden udgangen af 4. kvartal 2021 for generelt at styrke selskabets kapitalgrundlag og til specifikt at sikre Selskabets likviditetsberedskab.

Kapitalforhøjelsen påtænkes gennemført som en fortegningsemission rettet mod selskabets eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen ønsker, om muligt, at sikre kapitaludvidelsen ved at indhente en tegningsgaranti fra en eller flere investorer, som ikke allerede er aktionærer.

Bestyrelsen ønsker derfor at supplere de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes punkt 5 med muligheden for at udvide aktiekapitalen ved at gennemføre en/flere emissioner rettet mod selskabets nuværende aktionærer, og bestyrelsen foreslår derfor, at der indsættes en ny bemyndigelse med udnyttelsesmaksimum på nominelt kr. 1.346.113,50.

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen gives for en periode på ca. 3 ½ år, så bemyndigelsen udløber samtidig med de eksisterende vedtægtsbemyndigelser den 1. maj 2025.

RELATEREDE DOKUMENTER

Indkaldelse, inklusive dagsorden og fuldstændige forslag

DOKUMENTER DER SKAL FREMLÆGGES PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen

Monsenso A/S’ aktiekapital udgør nominelt kr. 1.346.113,50, og hver aktie a nominelt kr. 0,10 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

VEDTÆGTER

PRAKTISK INFORMATION

Registreringsdato, møde- og stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ekstraordinære generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 9.1 i selskabets vedtægter. Registreringsdatoen i forhold til den ekstraordinære generalforsamling er tirsdag den 9. november 2021.

Adgangskort

For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen, skal en aktionær rettidigt have anmodet om adgangskort, der skal fremvises ved indgangen til generalforsamlingen. Tilsvarende krav gælder for fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver, som tillige skal kunne fremvise behørig legitimation.

Adgangskort (herunder for fuldmægtige og ledsagere) kan bestilles indtil fredag den 12. november 2021, kl. 23.59 på en af følgende måder:

  • Elektronisk via aktionærportalen på Monsensos hjemmeside https://www.monsenso.com/investors/gf/ – – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere et adgangskort.
  • Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Monsensos hjemmeside, https://www.monsenso.com/investors/gf/ – Blanketten udfyldes og underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.

Bemærk venligst, at adgangskort alene vil blive udsendt pr. e-mail og således ikke vil blive udsendt med almindelig postforsendelse. Bestilte adgangskort vil blive sendt til den e-mail- adresse, der er anført i forbindelse med tilmeldingen. Adgangskort skal printes og medbringes til generalforsamlingen, hvor stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen i forbindelse med registrering af deltagelsen.

fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at give fuldmagt til Monsensos bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan alternativt lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Fuldmagter kan afgives på én af følgende måder:

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Monsenso, senest fredag den 12. november 2021, kl. 23.59.

Aktionærer kan enten afgive fuldmagt eller brevstemme (jf. nedenfor), men ikke begge dele.

Fuldmagter kan – i modsætning til brevstemmer – tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af en fuldmagt kan ske til enhver tid.

Fuldmægtige skal, som betingelse for at få adgang til og kunne stemme på generalforsamlingen, kunne forevise adgangskort og behørig legitimation ved indgangen.

BREVSTEMME

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive stemmer pr. brev. Brevstemme kan afgives på én af følgende måder:

Aktionærer kan enten give brevstemme eller fuldmagt (jf. ovenfor), men ikke begge dele. Brevstemmer kan – i modsætning til fuldmagter – ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være modtaget af Monsenso senest mandag den 15. november 2021, kl. 14.00.